O projekcie

„Widzę na 100%, żyję na 100%. Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku”

 

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie do 28.02.2015 r. diagnozy wzroku oraz edukacja 600 pacjentów w wieku powyżej 40 lat i 600 pacjentów w wieku powyżej 50 roku życia w zakresie możliwości, jakie daje współczesna okulistyka.

Realizacji celu głównego posłuży kampania społeczna:

logo

 

Projekt przyniesie wielowymiarowe korzyści dla otoczenia.

Badanie dla pacjentów będą nieodpłatne, wykonane dzięki sprzętowi zakupionemu w ramach projektu oraz przy wykorzystaniu sprzętu medycznego oraz zasobów lokalowych i organizacyjnych Kliniki OKULUS.

Korzyścią dla pacjentów będą nie tylko wyniki badań, ale również informacja, czym jest presbiopia, astygmatyzm, jakie ćwiczenia mogą wykonywać w domu, aby wzmocnić mięśnie oka i w ten sposób poprawić swoje widzenie. Otrzymają także informację o tym, jakie mogą być rozwiązania medyczne, które pozwoliłyby im odzyskać pełną jakość widzenia na każdą odległość, bez konieczności noszenia okularów.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na podniesienie świadomości partnerów działań w zakresie znaczenia zdrowego wzroku, higieny wzroku – co robić, aby dobrze widzieć po 40 i 50 roku życia oraz przez całe życie. Przygotowanie raportu o stanie wzroku kierowców znacznie powiększy wiedzę służby w tym zakresie, a w długofalowej perspektywie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drogach, co przyniesie korzyści dla całego społeczeństwa.

Promowanie ekologicznego stylu życia oraz zwrócenie uwagi na problemy otaczającego nas środowiska przyniosą korzyści całemu społeczeństwu. Ponadto wśród pracowników Kliniki nastąpi podniesienie świadomości ekologicznej oraz zaangażowanie na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa co do rozwiązań medycznych, a także środowiskowego zarządzania miejscem pracy. Korzyści środowiskowe realizacji projektu to także postępowanie Kliniki zgodnie z najlepszymi praktykami oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami.

 

Cele szczegółowe:

 1. Stworzenie oraz wdrożenie strategii CSR w Klinice OKULUS
 2. Wdrożenie systemu oceny i raportowania działań CSR
 3. Wzrost motywacji oraz podniesienie zaangażowania pracowników Kliniki dzięki realizacji kampanii edukacyjno-profilaktycznych w ramach projektu
 4. Podniesienie jakości widzenia społeczeństwa oraz świadomości wszelkich (nowoczesnych) rozwiązań medycznych
 5. Upowszechnienie wiedzy na temat stanu widzenia Polaków w celu podnoszenia świadomości oraz propagowania rozwiązań, podnoszących jakość życia pacjentów dzięki przeprowadzonej kampanii profilaktycznej
 6. Promowanie proekologiczne postawy w codziennym życiu dzięki kampanii ekologicznej.

Oczekiwane rezultaty to:

 1. Usystematyzowanie działań CSR, a także określenie wpływu prowadzonych działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu na przedsiębiorców oraz otoczenie Kliniki.
 2. Kompleksowa strategia CSR oraz system oceny i raportowania działań CSR.
 3. Wzrost satysfakcji i zadowolenia pracowników.
 4. Podniesienie jakości widzenia społeczeństwa (w tym w szczególności osób powyżej 40. i 50 roku życia) oraz świadomości, związanej z możliwością wykorzystania nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań medycznych dla poprawy widzenia. Upowszechnianie wiedzy na temat stanu widzenia Polaków oraz rozpowszechnianie i promowanie najnowszych możliwości, podnoszących jakość życia pacjentów będzie rezultatem o oddziaływaniu krajowym.
 5. Upowszechnienie narzędzi badań przyjaznych dla środowiska i organizmu człowieka oraz zwrócenie uwagi na  problemy ekologii w codziennym życiu (m.in. recykling, segregacja śmieci, oszczędzanie zasobów), w perspektywie długoterminowej będzie to budowanie postaw proekologicznych.

Projekt „Widzę na 100%, żyję na 100%. Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku.” jest współfinansowany przez Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Wartość dofinansowania wynosi 83 111,54 zł, a koszt całkowity projektu to 141 565 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny beneficjenta.

 

Harmonogram projektu:

 • Tworzenie strategii CSR oraz pozyskiwanie partnerów do kampanii – III kwartał 2014
 • Zakup sprzętu – III kwartał 2014
 • Konferencja prasowa inaugurująca – III kwartał 2014
 • Badania w ramach pierwszych kampanii profilaktyczno-edukacyjnej – III kwartał 2014 – I kwartał 2015
 • Badania w ramach pierwszych kampanii profilaktyczno-edukacyjnej – III kwartał 2014 – I kwartał 2015
 • Kampania ekologiczna – IV kwartał 2014
 • Przygotowanie raportu – I kwartał 2015
 • Konferencja prasowa podsumowująca – I kwartał 2015
 • Działania informacyjno-promocyjne oraz komunikacyjne – III kwartał 2014 – I kwartał 2015
 • Zarządzanie projektem – III kwartał 2014 – I kwartał 2015

 

Więcej informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:
www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.parp.gov.pl

 

Widzę na 100%, żyję na 100%.

Bezpłatne badania profilaktyczne wzroku

Dowiedz się więcej

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej


www.programszwajcarski.gov.pl

www.swiss-contribution.admin.ch/poland

www.parp.gov.pl